Whole peeled tomato sauce, mozzarella, fresh sliced potato, sliced tomato & oregano